VSR-studiedag: ‘Het discours over de ‘menselijke maat’: tussen retoriek en realiteit’

De VSR-studiedag zal plaatsvinden op 25 november van 10.30u tot 14.30u met aansluitend een borrel aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit te Nijmegen (CPO-zaal, Grotiusgebouw, Montessorilaan 10, 6525 HR).

Het onderwerp is ‘Het discours over de ‘menselijke maat’: tussen retoriek en realiteit’. Deze studiedag focust op het begrip ‘menselijke maat’ (oftewel: ‘maatwerk’) in relatie tot het functioneren van de overheid.

Wat wordt onder deze begrippen verstaan in de Nederlandse context, met name in relatie tot het bestuur en de rechtspraak? Zijn er verschillen in de interpretatie van deze begrippen door de overheidsinstanties, rechtspraak, academici, en zo ja, welke? Bestaat het risico dat deze termen vooral worden gebruikt om aantrekkelijke oplossingen voor complexe maatschappelijke problemen te framen? En wat zijn mogelijk ongewenste effecten van het (beleids)discours waarbij het vergroten van ‘menselijke maat’ centraal wordt gesteld.

Aanmelden kan door een email te sturen naar: anna.pivaty@ru.nl

Symposium Data protection as the law of everything(?) op 22 en 23 september

23 augustus 2022
image

Er zijn weinig rechtsgebieden die zich zo snel hebben ontwikkeld als het gegevensbeschermingsrecht. Een halve eeuw geleden stond het nog in de kinderschoenen met een beperkt toepassingsbereik. Vandaag de dag lijkt het wel alsof het gegevensbeschermingsrecht overal aanwezig is. Wat zijn de gevolgen hiervan en, is die ontwikkeling goed of juist slecht? Op 22 en 23 september 2022 organiseert de Open Universiteit het symposium ‘Data protection as the law of everything(?)’ op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. Aansluitend aan het symposium vindt op donderdag 22 september 2022 de oratie van prof. mr. Anna Berlee, hoogleraar Gegevensbescherming en privacyrecht plaats.
Recht van alles
De brede definitie van wat dient te worden verstaan onder een verwerking van persoonsgegevens, in combinatie met de beperkte uitzonderingen op de toepassing van het gegevensbeschermingsrecht, versterken het idee dat gegevensbescherming “het recht van alles” is geworden. Is een dergelijke constatering overdreven, een welkome ontwikkeling, of vormt zij een probleem? Moeten we misschien naar een meer geconcentreerde en beperktere benadering van gegevensbescherming of komt hiermee het gegevensbeschermingsrecht eindelijk tot wasdom?
Tweedaags symposium 22 en 23 september 2022
Wat betekent een ruime toepassing van het gegevensbeschermingsrecht voor andere aangrenzende rechtsgebieden die soortgelijke rechtsverhoudingen of onderwerpen regelen, zoals het non-discriminatierecht, het mededingingsrecht en het consumentenrecht? Wat kunnen we leren als we gegevensbescherming in samenhang met deze rechtsgebieden bezien, en welke (centrale) rol speelt het behoorlijkheidsbeginsel daarbij?
Aanmelden
Het symposium is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in het vakgebied. De voertaal voor het symposium is Engels, met uitzondering van de oratie. Aanmelden is mogelijk tot 15 september via www.ou.nl/uitnodiging.
De oratie ‘Openbare persoonsgegevens’ van prof. mr. Anna Berlee is op donderdag 22 september om 16.00 uur te volgen via een livestream.
Kijk voor meer informatie en het programma op de website van het symposium.