editorial guidelines

Aanwijzingen auteurs Recht der Werkelijkheid

Aanwijzingen auteurs Recht der Werkelijkheid

Contributions to Recht der Werkelijkheid can be forwarded to Paulien de Winter:

Contact:

Bijdragen

Recht der Werkelijkheid kent vijf typen bijdragen: artikelen, recensies, review essays, werk in uitvoering en bijdragen voor de rubriek Forum. Bijdragen kunnen in het Nederlands en in het Engels worden aangeleverd.

Een artikel heeft een lengte van 5.000-7.000 woorden. De redactie beoordeelt aan de hand van  anonieme referenties of de tekst voor plaatsing in aanmerking komt. U ontvangt daarover zo spoedig mogelijk bericht van de redactiesecretaris. Bij plaatsing wordt u verzocht een samenvatting in het Engels aan te leveren van ongeveer 150-200 woorden. Tevens wordt de auteur gevraagd om vier Engelse steekwoorden of begrippen betrekking hebbend op de inhoud van de tekst aan te leveren, waarop het artikel snel gevonden kan worden door zoekmachines.

Een recensie heeft een lengte van 2.000 woorden. De redactie toetst deze bijdrage slechts
marginaal. Een recensie heeft een eigen titel. Direct na de titel wordt het volgende vermeld: auteursnaam en titel van het besproken boek, plaats van uitgave, uitgever, de serie waarin het boek verscheen, het aantal pagina’s en een aanduiding van eventuele indices, appendices, inclusief de prijs, ISBN.

Een review (essay) heeft een lengte van 4.000 woorden. De redactie toetst deze bijdrage slechts
marginaal. Ook hiervoor geldt: de bijdrage heeft een eigen titel en de besproken werken worden
direct daarna weergegeven op dezelfde wijze als hierboven vermeld bij ‘recensies’.

Een bijdrage voor werk in uitvoering is een weergave van de opzet, theorie en methode van een promotieonderzoek en omvat 1500 woorden. De auteur wordt verzocht een samenvatting in het Engels aan te leveren van ongeveer 150-200 woorden. Tevens wordt de auteur gevraagd om vier Engelse steekwoorden of begrippen betrekking hebbend op de inhoud van de tekst aan te leveren, waarop het artikel snel gevonden kan worden door zoekmachines.

Een bijdrage aan de rubriek Forum heeft een lengte van 2.000 woorden (ongeveer 5 pagina’s). De  bijdrage moet de vorm hebben van een korte, krachtige verdediging (dan wel verwerping) van een stelling. De auteur wordt verzocht een samenvatting in het Engels aan te leveren van ongeveer 150-200 woorden. Tevens wordt de auteur gevraagd om vier Engelse steekwoorden of begrippen betrekking hebbend op de inhoud van de tekst aan te leveren, waarop het artikel snel gevonden kan worden door zoekmachines. Voor een forumbijdrage wordt u benaderd door de verantwoordelijke redacteur van het betreffende nummer. Als u uit eigen beweging een bijdrage wilt schrijven, verzoeken wij u van te voren contact op te nemen met de redactie via Hilke Grootelaar.

Aanlevering bijdragen Voor alle bijdragen geldt dat u deze aanlevert per e-mail (in Word).
Alle bijdragen (met uitzondering van recensies en reviews) zenden aan de redactiesecretaris Hilke Grootelaar, h.a.m.grootelaar@uu.nl.
Recensies & reviews zenden naar Carolien Klein Haarhuis, c.m.klein@minvenj.nl.

Wordt uw bijdrage geplaatst, dan zal de redactie u verzoeken enige gegevens aan te leveren ten behoeve van de rubriek ‘Over de auteurs’.

Spelling en lay-out van de bijdragen

Algemeen

– Lever een zo plat mogelijke tekst aan. Neem de volgende aanwijzingen in acht:
– Maak geen gebruik van afkortingen, tenzij lange herhalingen een tekst onleesbaar maken.
– Zet automatisch afbreken van woorden uit.
– Gebruik een tab alleen bij het begin van een nieuwe alinea die aansluit op de volgende. Gebruik geen tab na een witregel.
– Maak gebruik van slechts één lettertype en één lettergrootte.
– Vreemde woorden/namen als subak of subakbelasting, of in het geval u iets wilt benadrukken, kunt u cursiveren.

Literatuurverwijzing in de tekst en in de noten

– Verwijs alleen naar auteurs in voetnoten dus niet in de tekst zelf. In de voetnoten wordt de auteur vermeld en het jaartal van publicatie en eventueel de pagina waarnaar wordt verwezen. Voorbeeld: De Groot & Elbers 2008, p. 152. Bij meer dan drie auteurs alleen de eerste auteur vermelden en de toevoeging ‘e.a.’: Van der Velde e.a. 2010.
– In geval van een specifieke vermelding van een passage in het werk van een auteur, vermeld dan na de naam en het jaartal ook de pagina(s) waarop die passage voorkomt.

Noten

– Werk alleen met voetnoten; géén eindnoten dus.

Literatuurlijst
– Aangezien in de voetnoten alleen naam en jaartal en evt. paginanummer wordt vermeld, dient een literatuurlijst opgenomen te worden waarin de volledige titel wordt vermeld van het werk waarnaar wordt verwezen.
– Gebruik geen tab.
– Geef bij de literatuurlijst de achternaam en voorletters van de auteur. Geef daarna de titel van het werk. Cursiveer de titel wanneer het om een monografie gaat. Geef daarna de stad, geef daarna de stad en zet een dubbele punt. Achter de dubbele punt komt de naam van de uitgeverij en het jaar van uitgifte.
– Indien het gaat om een artikel dat in een reader of tijdschrift is opgenomen, cursiveer dan niet de titel van het artikel zelf, maar die van de reader of het tijdschrift. Vermeld na de titel van het tijdschrift het jaartal en jaargang en het nummer tussen haakjes, vervolgens de pagina’s.

– Voorbeelden:
Pieterman, R, De plaats van de rechter in Nederland 1813-1920, Arnhem: Gouda Quint 1990.
Pieterman, R., J.C., Hanekamp & J.M. Baak, ‘Overgewichtbeleid is onaanvaardbaar’,
Medisch Contact 2005-60(48), p. 1944-1947.
Waarden, F. van, ‘Governing global commons: Public-private protection of fish and forests’, in: J. Swinnen, J. Wouters, M. Maertens & A. Marx (red.), Private standards and global governance. Legal and economic perspectives, Cheltenham: Edgar Elgar 2010, p. 000-000.

Regeling auteursrecht
Met inzending van uw bijdrage verklaart u akkoord te gaan met de volgende regeling. Het
auteursrecht berust bij de auteur. De Vereniging voor de Sociaalwetenschappelijke bestudering van het Recht heeft het recht de bijdrage via het internet digitaal openbaar te maken. De auteur vrijwaart de uitgever en de Vereniging voor de Sociaalwetenschappelijke

bestudering van het Recht tegen alle vorderingen van derden betreffende de inhoud, de titel en de vorm van het werk. De uitgever is met uitsluiting van ieder ander onherroepelijk door de auteur gemachtigd de door derden verschuldigde vergoeding voor kopiëren als bedoeld in art. 17, lid 2 Auteurswet 1912 en het KB van 10 juni 1974, ex art. 16b Auteurswet 1912 (alsmede bepalingen die deze regelingen mochten wijzigen of aanvullen) te innen en/of daartoe in of buiten rechte op te treden. Van de hieruit voortvloeiende netto-opbrengsten ontvangt de Vereniging voor de Sociaalwetenschappelijke bestudering van het Recht 50%