calls

Call for Papers sessie VSR Jaarvergadering: Diversiteit, claims-making en het recht Ter herinnering aan Wibo van Rossum

Call for Papers sessie VSR Jaarvergadering:

Diversiteit, claims-making en het recht

Ter herinnering aan Wibo van Rossum

Betty de Hart b.de.hart@vu.nl en Iris Sportel i.sportel@jur.ru.nl

Het thema van de VSR jaarvergadering 2019 is schuivende machten. Met name voor groepen voor wie een politieke route minder toegankelijk is kunnen gerechtelijke procedures een belangrijk middel zijn om hun maatschappelijke positie te beïnvloeden. Dergelijke zogenaamde claims-making door  maatschappelijke groepen in gerechtelijke procedures tegen de overheid heeft in diverse Europese landen plaats gevonden. Stichting Mijn Roots eiste onlangs bijvoorbeeld financiële ondersteuning bij het zoeken naar de biologische ouders van adoptiekinderen uit Indonesië, omdat de Nederlandse staat te weinig zou hebben gedaan om misttanden bij adoptie te voorkomen. Ook actiegroepen zoals het Nederlandse collectief Kick Out Zwarte Piet en het Belgische Baas Over Eigen Hoofd (tegen hoofddoekverbod) zijn voorbeelden van claims-making in procedures tegen de overheid. In andere Europese landen werd geprocedeerd over het verplicht gemengd zwemmen op scholen (Duitsland), het beschikbaar stellen van halal of koosjer voedsel op scholen (Frankrijk) en de erkenning van diverse genderidentiteiten (UK, Ierland, Duitsland). Ook spelen de beide Europese hoven een belangrijke rol, bijvoorbeeld in LHBTI-rechten. In verschillende landen, waaronder Nederland, zijn schadevergoedingsprocedures gestart wegens misstanden tijdens slavernij en kolonialisme.

Naast procedures tegen de overheid zijn vormen van claims-making ook te vinden in de context van bijvoorbeeld familierechtelijke, kinderbeschermings- of asielprocedures. Verder kunnen ook op minder publiek zichtbare manieren gender, etniciteit, religie of seksualiteit van invloed zijn op de ervaringen die mensen opdoen met het recht.

In deze sessie willen we graag aandacht besteden aan diversiteit en claims-making in het recht. Hoe komen deze claims tot stand en welke individuen, groepen of organisaties zijn hierbij betrokken? Hoe gaan rechters en andere overheidsinstituties om met dergelijke claims? Wat zijn de publieke en politieke reacties? Welke rol spelen etniciteit, ras, cultuur, religie, gender of seksualiteit in de ervaringen die mensen hebben met het recht? Welke rol spelen processen van claims-making in de verschuiving van machten?

Zoals bekend was diversiteit en het recht voor Wibo van Rossum een belangrijk onderzoeksthema. Daarom is deze sessie aan hem opgedragen.

Bijdragen in het Nederlands en Engels zijn welkom. Abstracts graag voor 15 november sturen aan  i.sportel@jur.ru.nl of b.de.hart@vu.nl

 

Diversity, claims-making and law

In memory of Wibo van Rossum

The theme of the VSR jaarvergadering 2019 is shifting powers. Especially for groups for which political change is less accessible, legal procedures can be an important tool to influence their social position. Several European countries have seem claims-making of diverse social groups in legal procedures against the state. For example, Dutch NGO Mijn Roots recently demanded financial support from the Dutch government to find the biological parents of children adopted from Indonesia, because the Dutch state failed to sufficiently prevent abuse. Activist groups such as the Dutch collective Kick Out Zwarte Piet and the Belgian Baas Over Eigen Hoofd (against headscarf bans) are also examples of claims-making in procedures against the state. In other European countries procedures were institutes regarding obligatory mixed swimming in schools (Germany), providing halal or kosher food in schools (France) and the recognition of diverse gender identities (UK, Ireland, Germany). The two European courts also played an important role, for example in LGBTI rights. In various countries, including the Netherlands, demands have been made in court for reparations for wrongs inflicted during slavery and colonialism.

In addition to these procedures against states, these forms of claims-making can also play a role in the context of, for example, family law, child protection, or asylum procedures. Furthermore, gender, ethnicity, religion, and sexuality can also influence experience people have with law in less visible ways.

In this session we would like to look at diversity and claims-making in law. How do claims come into being and which individuals, groups or organisations are involved? How do courts and other state institutions handle such claims? What are public and political reactions? What roles do ethnicity, race, culture, religion, gender, and sexuality play in the experiences people have with law. What role do processes of claims-making play in shifting powers?

Diversity and law was an important research interest of Wibo van Rossum. Therefore this session is dedicated to him.

Open to contributions in Dutch and English. Abstracts can be submitted to Betty de Hart, b.de.hart@vu.nl and Iris Sportel i.sportel@jur.ru.nl before November 15.

Oproep deelnemers ‘ronde tafel’ Omgevingswet tijdens VSR jaarvergadering 2019

22-10 2018

Het omgevingsrecht staat voor een van de grootste vernieuwingen van na de oorlog. De nieuwe omgevingswet, van kracht vanaf 2021, moet het sluitstuk zijn van een toch al voor dit rechtsgebied turbulente periode. De meningen zijn echter verdeeld, volgens sommigen luidt de wet een nieuw tijdperk van participatie en privaat/publieke samenwerking in, terwijl en volgens anderen niets wezenlijks zal veranderen. Hoewel er zowel vanuit het recht als vanuit de planologie aandacht is voor deze wetgevingsoperatie is er nog weinig vernomen vanuit de rechtssociologie, rechtseconomie en rechtstheorie.

Dat is jammer, want juist vanuit een sociaalwetenschappelijk perspectief kunnen nuttige inzichten worden verkregen omtrent vragen naar de sociale werking van deze nieuwe wet, onbedoelde effecten, de verschuiving van wetgevende naar uitvoerende macht, participatie en rechtsbescherming. Vandaar dat het ons een goed idee lijkt om voor de VSR conferentie van 2019 op Schiermonnikoog een ronde tafel te organiseren over de komst van de omgevingswet. Wij zijn een aantal mensen aan het polsen maar die zijn vooral te vinden buiten het gremium van de VSR. Via deze weg willen we mensen die naar de jaarvergadering komen of zij mee willen praten en denken over het omgevingsrecht en de komst van de omgevingswet in het bijzonder. Wellicht kan deelname aan de ronde tafel tevens een opmaat zijn tot het schrijven van een artikel in het komende ‘special issue’ van RdW over de omgevingswet. Heeft u interesse, laat het voor 15 november weten aan Tobias Arnoldussen, n.t.arnoldussen@uva.nl of Danielle Chevalier d.a.m.chevalier@law.leidenuniv.nl .

Call for Encyclopedie Empirical Leal Studies

Geachte heer, mevrouw,

 

Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) wil graag een encyclopedie samenstellen met een overzicht van empirisch-juridisch onderzoek (Empirical Legal Studies oftewel ELS) in Nederland, zie onderstaande link. Wij verzoeken u vriendelijk om een voorstel voor een bijdrage naar ons te sturen. Zie de link voor wat wij vragen en waar het voorstel heen kan worden gestuurd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Marijke Malsch

NSCR

 

zie https://www.nscr.nl/bijdragen-aan-de-nederlandse-encyclopedie-voor-empirical-legal-studies/

CALL FOR PAPERS: PHD WORKSHOP “NEW DIRECTIONS OF LAW AND GOVERNANCE”

NOVEMBER 28, 2018
UNIVERSITY OF GRONINGEN-CAMPUS FRYSLÂN
On November 28, 2018, the University of Groningen and the Netherlands Institute for Law and Governance (NILG) will host a PhD workshop entitled “New Directions of Law and Governance”. This doctoral workshop precedes the NILG Tenth annual congress which this year is organized by the Faculty of Law of the University of Groningen and it will be dedicated to the discussion of the legal implications of blockchain technology. The conference ‘Blockchain, Public Trust, Law and Governance’ will take place on November 29-30, 2018 in Groningen. Blockchain technology appears to have the potential to shift the way in which government offers public services and engages with citizens. PhD candidates working on the governance of peer-to-peer networks who did not submit their abstracts to the general blockchain conference at an earlier stage are strongly encouraged to apply for this PhD workshop. Blockchain is, nonetheless, not the only “new direction” of law and governance. Rather, we are witnessing broader shifts which are not only explained by technology but also by novel privatization trends, the rise in populism, decreasing public trust in government and EU institutions and the refugee crisis. This inclusive doctoral workshop invites submissions on these other perspectives and new directions of law and governance. Selected participants will be given the opportunity to present their research projects to a small audience and receive constructive feedback from each other and from senior experts from different fields of law. Our list of confirmed experts includes Professor Christoph Busch (University of Osnabruck).
University of Groningen & The Netherlands Institute for Law and Governance
The workshop will take place at the University of Groningen and it will be hosted by the Dean of University College Fryslân, Professor Andrej Zwitter. Campus Fryslân is a unique faculty based in Leeuwarden. This interdisciplinary campus offers high-level education and research opportunities to international students, PhDs and world-class researchers. Leeuwarden-Friesland is also the 2018 European cultural capital. Participants can also use this opportunity to visit not only the city but also the beautiful surrounding area which Lonely Planet recently described as “one of Europe’s best hidden gems”.

The NILG promotes cooperation opportunities among individual researchers, institutions and faculties in the Netherlands and abroad. The institute’s principal objectives are to create connections between research projects, increase the scale and to improve the visibility of law and governance research and researchers. The institute is an open platform for the exchange of expertise and researchers. To this end, the NILG organizes annual conferences and PhD forums. Partners in the NILG are the Groningen Centre for Law and Governance, the Kooijmans Institute for Law and Governance, the Law and Governance Group and the Chair in Law, Governance &
Technology.
The NILG is an open network: PhD candidates are welcome to participate in this workshop.

Submission Information

Doctoral researchers interested in participating are invited to submit their abstracts with a maximum of 500 words to blockchain@rug.nl. Proposals should be submitted by no later than August 30. Successful applicants will be notified of the result by September 15.

Final papers should be submitted by October 15.
Please direct any queries regarding this doctoral workshop to blockchain@rug.nl.

Venue
University of Groningen, Leeuwarden
Participation
Free of charge (refreshments and lunch included) and, if applicable, free access to the Blockchain conference. We do not offer at this time any reimbursement for travel or accommodation expenses.

Organization team PhD workshop:
Prof. dr. Sofia Ranchordás
Paulien Winter, MSc
Prof. dr. Andrej Zwitter

Call for paper INFAR Conference 31 May, 1 June

CALL FOR PAPERS

Human rights inside and outside: Civic participation, contested constitutionalism and corporate responsibility

INFAR Conference, International Institute of Social Studies and Erasmus School of Law of
Erasmus University
ISS Campus, The Hague, 31 May – 1 June 2018.

Information on the conference and call can be found here: INFAR conference 31 May 1 June

 

For any further enquiry, please contact the conference organizers Dr. Jeff Handmaker
(handmaker@iss.nl) and Prof. Sanne Taekema (taekema@law.eur.nl).

Call for papers VSR conferentie 10-11 januari

15-06 2018

Voor de VSR conferentie op Schiermonnikoog komende winter nodigt de organisatie u   van harte uit een bijdrage te leveren aan de jaarvergadering. Stuur graag een abstract voor een workshop, paper, posterpresentatie of een andere activiteit, vóór 1 september a.s. naar Marijke Malsch: mmalsch@nscr.nl. Het  thema is ‘ shifting powers’ mee informatie daarover vindt u in de bijlage.

Nadere informatie over het programma volgt.

Vriendelijke groeten,

Marijke Malsch (NSCR/VU) en Bart van Klink (VU)

 

You are cordially invited to participate in the VSR annual meeting coming winter on Schiermonnikoog. Please send your abstract for a workshop, paper, poster presentation, or some other activity, before the 1stof September to Marijke Malsch: mmalsch@nscr.nl. The theme of the conference is   ‘shifting powers’. More information as to the theme of the conference may be found in the attachment.

More information will follow in due time.

Best wishes,

Marijke Malsch (NSCR/VU) and Bart van Klink (VU)

 

VSR Conference Shifting Powers – 2019 Schiermonnikoog –