Position research First Chamber of Parliament (in Dutch)

De Eerste Kamer der Staten-Generaal zoekt vier tot acht deeltijdcasusonderzoekers voor de parlementaire onderzoekscommissie anti-discriminatiewetgeving (POC). Voor deze vacatures vragen wij graag uw aandacht.

De Eerste Kamer heeft op 23 maart 2021 de parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit anti-discriminatiewetgeving (POC) ingesteld. Het onderzoek van de POC zal zich richten op de oorzaken van en mogelijke oplossingen voor de kloof tussen de wet op papier en de wet in praktijk als het gaat om discriminatie. Het gaat er vooral om dat duidelijk wordt waar in de keten van wetgeving naar beleid naar effecten en ervaringen van burgers haperingen optreden en wat het parlement kan doen om zulke haperingen te voorkomen of te redresseren. De commissie gaat zich met haar onderzoek richten op vier domeinen: arbeidsmarkt, onderwijs, sociale zekerheid en politie.

De commissie wordt ondersteund door een staf die deels uit vaste medewerkers van de Kamer bestaat en deels uit externe, bijvoorbeeld bij de Kamer gedetacheerde, onderzoekers die casusonderzoek verrichten.

De casusstudies worden uiteindelijk onder verantwoordelijkheid van de commissie gepubliceerd.

Voor deze commissie zoekt de Eerste Kamer vier tot acht casusonderzoekers (één of twee per casus). De onderzoekers vormen samen met onderzoekscoördinator prof. dr. A.B. (Ashley) Terlouw een multidisciplinair team, waarin bij voorkeur empirisch geschoolde juristen maar ook rechtssociologen en bestuurskundigen met een juridische inslag een plek kunnen vinden.

De link naar de vacature van casusonderzoeker vindt u hier:

Eerste Kamer der Staten-Generaal – Werken bij de Eerste Kamer