Recht der Werkelijkheid

Recht der Werkelijkheid

Recht der Werkelijkheid is een double-blind, peer reviewed tijdschrift, gerelateerd aan de Vereniging voor de Sociaal-wetenschappelijke bestudering van het Recht (VSR), dat wordt uitgegeven bij Boom Juridische Uitgevers [link naar website]. Het tijdschrift, dat is opgericht in 1980, vormt een interdisciplinair platform voor reflectie op het recht vanuit de rechtssociologie, rechtsantropologie, bestuurskunde, rechtseconomie en rechtspsychologie. Het richt zich in het bijzonder op vernieuwende empirisch-theoretische bijdragen over maatschappelijke ontwikkelingen gerelateerd aan het recht.

Elk jaar komen twee reguliere nummers van Recht der Werkelijkheid uit en één, meestal Engelstalig, themanummer. Naast artikelen gaan in de rubriek Forum twee auteurs met elkaar in debat over actuele onderwerpen. In ‘Werk in Uitvoering’ wordt lopend (promotie)onderzoek besproken. Ook worden recente boekpublicaties besproken in het tijdschrift. Het tijdschrift richt zich vooral op onderzoek uit de Nederlandstalige gebieden, Nederland en België. De redactie verwelkomt zowel Nederlandstalige als Engelstalige bijdragen. De doelgroep bestaat vooral uit wetenschappers, praktijkjuristen, beleidsmakers.

Voor het indienen van manuscripten, ideeën voor themanummers, suggesties voor boekbesprekingen of vragen aan de redactie kunt u contact opnemen met dr. Paulien de Winter: p.de.winter@rug.nl.

Recht der Werkelijkheid bestaat 40 jaar. Ter ere van dit jubileum hebben we een jubileumnummer uitgebracht. Dit nummer bestaat uit twee artikelen, een boekbespreking, een Forumbijdrage, een Werk in Uitvoering en zes jubileumbijdragen. Het eerste artikel gaat over het effect van een pro Justitia-rapportage (een gedragskundige rapportage over een verdachte) op de bewijsbeslissing. Aan de hand van een experiment onder studenten onderzoeken Van Es, Kunst, Van Doorn en De Keijser in hoeverre en op welke wijze de aanwezigheid van een pro Justitia-rapportage en informatie over een psychische stoornis invloed kan hebben op de bewijsbeslissing. Het tweede artikel gaat over gelijkebehandelingswetgeving en identiteitsgebonden benoemingsbeleid van orthodox-protestantse scholen. Rijke constateert dat er binnen orthodox-protestantse scholen toenemende diversiteit en onzekerheid is over interne religieuze, culturele en sociale normen. In de Forumbijdrage bediscussiëren Klijn en Hartendorp maatschappelijk effectieve rechtspraak (MER). Verburg bespreekt in een dubbele boekbespreking de proefschriften van Perquin-Deelen (Biases in de boardroom en de raadkamer) en Baas (De meerwaarde van meervoud). In Werk in Uitvoering schrijft promovenda Becx over haar onderzoek naar herstelrecht op het terrein van verkeersongevallen.

Naast de reguliere bijdragen bestaat dit nummer uit zes jubileumbijdragen, geschreven door leden van de redactieraad van Recht der Werkelijkheid. De redactieraadleden zijn door de redactie uitgenodigd om te reflecteren op bijdragen die door de jaren heen zijn verschenen in RdW op een specifiek aandachtsgebied. Een aantal vragen dienden als inspiratiebron voor deze bijdragen. Niemeijer schrijft over wetgeving en constateert dat er door de jaren heen sprake is van een duidelijke verbreding (van wetgeving naar regulation) en van theoretische verdieping vanuit zeer diverse perspectieven. Hertogh kijkt terug op vier decennia handhavingsonderzoek en onderscheidt daarin een aantal thema’s en trends en formuleert een onderzoeksagenda voor de toekomst. De Groot-van Leeuwen duikt in de geschiedenis van rechtspleging in Recht der Werkelijkheid. Zij merkt op dat hoewel Recht der Werkelijkheid geen tijdschrift voor methoden en technieken van de

sociale wetenschappen is, de lezer gaande de jaargangen veel leert over onderzoek doen. Hubeau en Van Houtte schrijven over access to justice en rechtshulpverlening en pleiten voor meer aandacht voor rechtshulpverlening. Schreiner schrijft over rechtstoepassing in andere continenten, wat zij uiteindelijk uitbreidt tot rechtstoepassing in alle continenten. Tot slot schrijft Huls over de plaats en

invloed van de rechtssociologische hoogleraren aan de Nederlandse juridische faculteiten. Hij pleit voor het bundelen van de intellectuele kracht van de discipline in goed geoliede, eigentijdse vormen van samenwerking op het gebied van onderwijs, onderzoek en strategie.

 

Recht der Werkelijkheid heeft zich in de afgelopen veertig jaar ontwikkeld tot een hoogwaardig, wetenschappelijk tijdschrift op het gebied van de sociaalwetenschappelijke bestudering van het recht. Het heeft een vaste plaats verworven in de tijdschriftenwereld, een wereld waarin de afgelopen decennia meer aanbod en ook meer gespecialiseerd aanbod kwam. De multidisciplinaire achtergrond en het empirisch-theoretische perspectief op het recht maken Recht der Werkelijkheid tot een uniek tijdschrift. Daarop mogen wij – lezers, auteurs, (oud-)redactieleden, (oud-)redactieraadleden – trots zijn. De redactie gaat echter niet alleen maar tevreden achteroverleunen, maar gaat ook hard aan de slag om de professionalisering van het tijdschrift de komende jaren voort te zetten, het bereik van het tijdschrift verder te vergroten en de aansluiting met Vlaamse onderzoekers op het gebied van recht en samenwerking te verbeteren. Op naar de toekomst!